รมว.ศึกษาธิการ เปิดเวทีสัมมนาสภานักเรียน ฟังเสียงสะท้อนเด็ก

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเวทีสัมมนาสภานักเรียน ฟังเสียงสะท้อนเด็ก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี 2566 “สภานักเรียน สพฐ.สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ ว่า

กิจกรรมสัมมนาสภานักเรียนเป็นเวทีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดละ 1 คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจังหวัดละ 1 คนเข้าร่วม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพในสถาบันหลัก เข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

รวมถึงเป็นเวทีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนแนวความคิด และได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต สร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนนักเรียน ในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นวาระของการคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศด้วย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงพลังของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และเป็นภารกิจหลักของ ศธ.ในการทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเวทีสัมมนาสภานักเรียน ฟังเสียงสะท้อนเด็ก

มีความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของประเทศ เพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศให้มีความสามารถทางการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

ทั้งนี้ การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ศธ.มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบคิด วิเคราะห์ ไม่เน้นการท่องจำ นอกจากนี้ ศธ.ยังมุ่งเน้นในมิติสำคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบัน เป็นต้น

“การอบรมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้ ศธ.อยากรับฟังความเห็นน้อง ๆ สภานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเพื่อนนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง มาสะท้อนข้อคิดเห็นในทุกมิติของทางการศึกษา ทั้งในทางกว้างและทางลึกถึงแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม ว่าควรมีรูปแบบเรียนการสอนอย่างไร การเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างไร ควรมีรูปแบบใดบ้าง มีการประเมินผลอย่างไร

รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในบริบทของการศึกษา เพื่อให้การศึกษาไทยได้รับการยกระดับคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเห็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอบรมสัมมนานี้ น้อง ๆ ที่เป็นผู้แทนสภานักเรียนสามารถนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ ในวันที่ 14 มกราคมนี้ ซึ่ง ศธ.จะนำคณะสภานักเรียนเข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของเด็กนักเรียนไทย รวมถึงนำไปสู่การขยายผลสู่ระดับโรงเรียนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ valleygreengallery.com

แทงบอล

Releated