ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ดร.เอนก ลงพื้นที่ U2T for BCG จ.ตรัง คัดเลือกตัวแทนโชว์เอเปค

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่วังเทพทาโร ต.เขากอบ จ.ตรัง ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จาก 4 ตำบล ใน 2 อำภอ คือ อ.ห้วยยอด และ อ.รัชฎา ได้นำผลงานจากการลงไปทำงานร่วมกับชุมชนมาจัดแสดงกว่า 10 บูทกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลรายตำบลขนาดใหญ่ หรือ Thailand Community Data (TCD)ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลงไปเก็บข้อมูลเป็นรายตำบลมาจัดแสดงด้วย ซึ้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกกล่าวว่า โครงการ U2T for BCG เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะเวลาตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 65 ก่อนการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. 65 ซึ่งไม่เน้นการจ้างงาน แต่เน้นการทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชนทั่วประเทศเกี่ยวกับ BCG โดย อว. จะคัดเลือกพื้นที่ในโครงการ U2T for BCG มาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค เพื่อให้เห็นความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในเรื่องของ BCG

ดร.เอนก ลงพื้นที่ U2T for BCG จ.ตรัง คัดเลือกตัวแทนโชว์เอเปค

“ผมขอยืนยันกับน้อง ๆ ที่ร่วมโครงการ U2T for BCG ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่ต่อไปต้องทำงานร่วมกับคนทุกช่วงวัย มีทั้งคนทำงาน คนวัยเกษียณ เราจะไม่หยุดเฉพาะการเป็นคนรุ่นใหม่ แต่จะต้องเติบโตเป็นวัยทำงาน วัยกลางคน ไปจนถึงวัยสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง

ซึ่งทั้งหมดนั้นจะสำเร็จได้ด้วย BCG ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว สอนเพื่อการปฏิบัติ ต้องออกจากหอคอยงาช้าง ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่นขณะนี้ อว. ก็ได้จัดตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติขึ้น เพื่อมารองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยแล้ว”

ด้าน ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะรับผิดชอบพื้นที่โครงการ U2T for BCG ใน 2 จังหวัด คือ จ. นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง กล่าวว่า มรภ.นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ U2T 2 ระยะ โดยระยะแรกดำเนินการใน 30 ตำบล ใน 2 จังหวัด จ้างงาน 600 คน ต่อมาระยะที่ 2 เพิ่มเป็น 93 ตำบล จ้างงานเป็น 875 คน ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการลงพื้นที่ของทีม อว. โดยขณะนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง U2T for BCG จำนวน 93 ตำบล กับจังหวัดแล้ว เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามนโยบายของ อว. และรัฐบาลต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ valleygreengallery.com

UFA Slot

Releated